Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng Thích Hạnh TuấnĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ
Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của
Cố Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát
Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc
E-Temple: www.HoPhap.Net
ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
CỦA ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP, LOS ANGELES, USA
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Kính gửi: - Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến và Giáo Hội GHPGVNTN Hoa-Kỳ 
Tu Viện Hộ Pháp & iTemple HoPhap.net, được ai tin Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, vừa viên vào lúc 01 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015 ( nhằm ngày 18/9/ Ất Mùi) tại thành phố Freeport, tiểu bang Illinois. Thọ thế 60 tuổi, 39 hạ lạp.
Cố Hòa Thượng tân viên tịch đã dấn thân phụng sự cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không mệt mỏi gần ngót ba thập niên qua, nhất là đối với đoàn thể GĐPT Việt Nam tại Hoa-Kỳ.
Sự ra đi của cố Hòa Thượng tân viên tịch, không những là sự mất mát đối với môn đồ pháp quyến, mà đối với Giáo Hội cũng mất đi một vị tăng tài đức.
Thay mặt toàn thể chư Tăng & Phật Tử Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp & iTemple HoPhap.net, Chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương cúng dường nhất tâm cầu nguyện Giác-Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc, bất vong nguyện lực, hồi nhập Ta-Bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành Phật Đạo.  Đồng thời, xin kính lời phân ưu đến Giáo hội GHPGVNTN Hoa-Kỳ và toàn thể môn đồ Pháp quyến trong sự mất mát lớn lao này. 
Los Angeles PL 2559 , ngày 1 tháng 11 năm 2015
Thành Kính Đảnh Lễ và Nhất Tâm Cầu Nguyện
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (iTemple:HoPhap.Net)
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm
Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp
Đoàn Tăng Ni Việt Nam Truyền Giáo Tại Hoa Kỳ

May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net
E-Temple: www.HoPhap.Net 
TỊCH DIỆT VI LẠC
Nguyện Cầu
Giác Linh Cố Hòa Thượng
thượng Hạnh hạ Tuấn
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC


=======================
Tu Viện Hộ Pháp phát nguyện thọ trì kinh chú liên tục 21 ngày đêm   để hồi hướng công đức cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
--- Đại chúng liễu tri ----
Every Temple’s Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Zen Master Tri Nang’s Death
"Thầy đã đi rồi..."
The Most Venerable Thich Hanh Tuan Passed Away on Oct. 30, 2015
Please, Every Temple’s Bell in the USA, & Vietnam Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable  Thích Hanh Tuan’s Death During The First 21 Days from 4-6:00 a.m.

Source:  http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=40&759=4701&59615=4
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét