Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Bài Tụng Lễ Phật Nhập Niết Bàn - Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Phật Nhập Niết Bàn Rằm Tháng 2 ÂL


Bài Tụng Lễ Phật Nhập Niết Bàn - Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Phật Nhập Niết Bàn

Vía Phật Nhập Diệt -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

E-Temple: www.HoPhap.Net

BÀI TỤNG LỄ PHẬT NHẬP DIỆT
               Sa môn Thích Tuệ Uy cẩn soạn

Đệ tử hôm nay cúi đầu đảnh lễ
                                (1 tiếng chuông) 
Đức Phật Thế-Tôn vào cảnh Niết-Bàn
Chúng con hổ hẹn thường tự nghĩ  rằng:
"Lúc Phật ra đời, con đang trầm luân.
Nay con sinh ra, Phật đã diệt độ.
Sám-hối thân con nhiều nghiệp chướng, 
Ngày nay mới thấy thân tướng Như-Lai."

                                 (1 tiếng chuông) 
Đức Phật nhiều kiếp đã tu khổ hạnh,
Vì lợi ích chúng sanh và chúng con,
Hóa độ cho đến viên thành quả Phật
Ban cho thuốc pháp thứ thuốc vô-thượng,
Y-sư trị bịnh là đại y-vương.
Dùng tám phạm-âm vi diệu diễn thuyết,
Chúng sanh nghe rồi liền khỏi khổ đau.
Thường phóng hào quang đại-bi năm sắc,
Soi chiếu chúng con liền được giải thoát.
Hôm nay lại sao vội nhập Niết-Bàn?
Chúng-sanh tội khổ biết nương về đâu?
Khổ thay! Chúng con như đứa trẻ nhỏ,
Mất mẹ chẳng bao lâu ắt phải chết!
Dầu biết Thế-Tôn thị hiện phương tiện,
Chúng con không thể không có buồn đau!
Thuở xưa Đức Thế-Tôn vì chúng con
Bỏ đầu, thí thân, đóng đinh nhiều kiếp
Ơn Phật cao sâu không sao bày tỏ.
Than ôi! Nghẹn ngào chẳng thể nói hết.
Ngưỡng mong Thế-Tôn giũ lòng chứng giám. (1 tiếng chuông) 
Con lễ Thế-Tôn vô tận thời gian.
Mạng sống thừa này chẳng được bao lâu
Nguyện tu phạm hạnh, chấp trì giới cấm.
Giới luật làm đầu nghiêm hộ uy nghi.
Kiến dựng Ðạo-tràng hoằng pháp khắp nơi,
Phá trừ lưới nghi hàng phục ma chúng.
Xiển dương Chánh Pháp không biết mỏi mệt.
Nguyện cho ánh sáng bảo-tháp Xá-lợi,
Chiếu đến chúng con khiến khỏi sanh tử,
Hộ trì chúng sanh tiến tu thành Phật. 
                            (1 tiếng chuông)

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
                                (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Hộ-Pháp Chư Thiên Bồ-Tát
                                 (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam-mô Niết-Bàn Hội-thượng Phật Bồ-Tát      
                                  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Trích đoạn: Daily Buddhist Bible - Kinh Nhật Tụng, Khuông Việt Quốc Sư Publisher tái bản lần thứ 3 năm 2006, trang 227. 

E-Temple: www.HoPhap.NetThành Kính Cúng Dường Lễ Vía

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn


Phật Nhật – Sunday March 16, 2014

Tại Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109

ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

10:00 am: Phật tử thập phương câu hội
10:30 am: Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp
12:30 pm: Cơm Chay.
02:00 pm: Hoàn Mãn
 

E-Temple: www.HoPhap.Net

Website: HoPhap.Net

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét