Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

​Hình Ảnh Xúc Động Khi Đến Viếng Thăm và Ủy Lạo Trẻ Em Nghèo và Đồng Bào tại Biển Hồ- Cambodia


Hình Ảnh Xúc Động Khi Đến Viếng Thăm và Ủy Lạo Trẻ Em Nghèo và Đồng Bào tại Biển Hồ- Cambodia -- www.Hophap.Net
Hình Ảnh Xúc Động Khi Đến Viếng Thăm và Ủy Lạo Trẻ Em Nghèo và Đồng Bào tại Biển Hồ- Cambodia -- www.Hophap.Net


Hình Ảnh Xúc Động Khi Phái Đoàn Phật Giáo Hoa Kỳ Tìm Đến Viếng
Thăm và Ủy Lạo Trẻ Em Nghèo và Đồng Bào tại Biển Hồ Cambodia Dec 24 - 2013

Phái đoàn chúng tôi sẽ có bài tường thuật rất cảm động và thú vị của
chuyến đi hi hữu này vào một dịp sớm nhất khi trở về Hoa Kỳ mời bạn bấm vào
link xem hình trước.

Clickable link --> Hình Ảnh Xúc Động Khi Phái Đoàn Phật Giáo Hoa Kỳ Tìm Đến Viếng
Thăm và Ủy Lạo Trẻ Em Nghèo 

E-Temple: www.HoPhap.Net

 Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 –

 Website: HoPhap.Net  --  Tel.: (626) 453-0109

Clickable link --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét