Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Phim Sử Liệu Mới Về Đức Phật Thích-Ca- National Geographic - Bones Of The Buddha

National Geographic - Bones Of The Buddha

Published on May 13, 2013

Namo Sakyamuni Buddha -- iTemple: www.HoPhap.Net

E-Temple: www.HoPhap.Net

Vô lượng kiếp kiếp sinh tử luân hồi,

Trôi lăn trong sáu nẻo, khổ không nói hết thành lời…

Kiếp nay là kiếp sau cùng rồi của chúng con.

Chúng con xin phát nguyện vãng sinh về Cõi Tây Phương Cực Lạc,

Cuối xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ,

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

E-Temple: www.HoPhap.Net

Do the jewels, bones and ashes found in an Indian tomb in 1898 mark the final resting place of the Buddha himself? Or was it all an elaborate hoax? Renowned historian of India, Charles Allen sets to solve this extraordinary mystery once and for all.

 
Clickable link -->
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét