Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Kính Thông Báo và Kính Nhờ Chuyển: Lịch Phật Sự & Khóa Tu Trọn Năm 2013 của Tu Viện Hộ Pháp

Lịch Phật Sự & Khóa Tu Trọn Năm 2013 của Tu Viện Hộ Pháp

Những Sinh Hoạt Phật Sự Quan Trọng 2013

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel. (626) 453-0109

Thanks Lord Buddha We Have You - E-Temple: HoPhap.Net

Cung thỉnh Quý Phật tử và Đồng hương đến tham dự các buổi Lễ và các Khóa Tu để vun bồi công đức

01/ Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia: Truyền Giới Quy-y Tam Bảo/Thập Thiện
lúc 8:00 a.m & khóa lễ Kỳ An & Kỳ Siêu Thuyết Pháp lúc 10:30 a.m. Sunday, March 17, 2013

02/ Lễ Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, March 24, 2013

03/ Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát & Lễ Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát: lúc 10:30 a.m.

Sunday, March 31, 2013

04/ Lễ Hoàn Nguyện Đại Đàn Dược Sư 49 Ngày Thọ Trì Kinh Dược Sư: vào lúc 10:30 a.m.

Sunday, April 07, 2013 (Sẽ phát lộc & nước Cúng Phật Dược Sư cho các Phật tử)

05/ Lễ Vía Đức Chuẩn Để Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m., Thursday, April 25, 2013

06/ Đại Lễ PHẬT ĐẢN Quốc Tế do các Giáo Hội tổ chức 3 ngày May 10, 11, 12, 2013

Tu Viện Hộ Pháp sẽ tham dự Tại Nam California, sẽ thông báo sau khi địa điểm chính thức

07/ Lễ Vía Đức Văn Thù Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m., Monday, April 13, 2013

08/ Đại Lễ PHẬT ĐẢN T.V. Hộ Pháp – Merry Sakyamuni Buddha & Happy Buddha Day

Tại Tu Viện lúc 10:30 a.m. Sunday, May 19, 2013 (Tối sẽ Phóng Hoa Đăng hồ Hương Thủy)

Khóa Tu Phật Thất Kỳ I: 3 Ngày: Friday, Saturday & Sunday, May 17, 18 & 19, 2013

09/ Lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân Wed. April 29, 2013109/ 
10/ Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư Đen & Lễ Kỳ Siêu: 7:30 p.m. Thursday April 30, 2013

11/ Lễ Memorial Day USA: Cầu nguyện Chiến Sĩ Trận Vong 7:30 p.m. Monday, May 27, 2013

12/ Khóa An Cư Kiết Hạ do Giáo Hội Hoa Kỳ tổ chức 10 ngày Tu Viện Hộ Pháp tham dự: Tại PHV Quốc Tế, Big Saigon, tMonday ngày 17 đến Thursday ngày 27 June 2013

13/ Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (Tháng 6 Âl): Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, July 28, 2013 

14/ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 3: từ Thursday, August 8 – 12, 2013 tại Khách Sạn 

Town and Country Resort Hotel,500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108,Tel.: (619) 283-7655

15/ Đại Lễ VU-LAN BỒN BÁO HIẾU CHA MẸ - Happy Sangha Day (Tết Chư Tăng)

Đúng 10:30 a.m. Sunday, August 18, 2013 (Cúng Xớt Bát Chư Tăng đi khất thực & Lễ Bạt Độ)

16/ Lễ Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m. Monday, August 19, 2013

17/ Lễ Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m. Wednesday, September 04, 2013

18/ TIỆC CHAY & CA NHẠC Gây Quỹ Hoằng Pháp & Tu Bổ TVHP: Saturday, Sept. 07, 2013

(Phát hành vé vào đầu tháng 6,giá vé ủng hộ $20/vé, $50/vé VIP – Khai tiệc đúng 6:00 pm)

19/ Tết Trung Thu Đêm Rằm Tháng Tám: 07:30 p.m. Thursday, September 19, 2013
20/ Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (19/9 Âl): Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, November 4, 2013

21/ Lễ Vía Phật Dược Sư: 7:30 p.m., Saturday, November 2, 2013

22/ Lễ Rằm Hạ Nguyên: 10:30 a.m. , Sunday November 17, 2013 -- Thanksgiving Vietnam

23/ Đại Lễ PHẬT A-DI-ĐÀ GIÁNG SINHMerry Amida Buddha & Happy New Year

Thursday, December 19-22, 2013 (Phát quà Giáng Sinh & Có chương trình riêng)

Khóa Tu Phật Thất Kỳ II: 3 ngày: Đón Mừng Phật Giáng Sinh từ Thursday Dec. 19 đến 21

* Mỗi tối đều có khóa lễ Tịnh Độ thọ trì các kinh Đại Thừa đúng vào lúc 7:30 – 8:30 p.m.
Đặc biệt khóa Thiền mỗi tối thứ Sáu - Trà Đạo mỗi tối thứ Bảy, & Thuyết Pháp các buổi tối Fri. & Saturday
* Mỗi Chủ Nhật tuần đầu tháng: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 24 giờ: Truyền giới lúc 9:00 a.m.
* Mỗi Sáng Chủ Nhật hằng tuần: Khóa Sám hối "nhất tự nhất bái" Kinh Pháp Hoa từ 6:30 a.m. – 8:00 a.m.
* Mỗi trưa Chủ Nhật hằng tuần : Khóa lễ Kỳ An & Kỳ Siêu vào lúc 10:30 a.m -- Thuyết Pháp & Thọ trai
* Sám Hối & Tụng Giới mỗi nửa tháng vào đêm 14 & 30 ÂL hoặc đêm 29 tháng thiếu & nghe Thuyết Giới.

Namo Buddhaya -- www.HoPhap.Net

Ghi chú: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 24 tiếng đồng hồ, bắt đầu 9:00 sáng mỗi Chủ Nhật của tuần đầu tháng tại TVHP, quận Los Angels và Khóa Tu Bát Quan Trai Giới mỗi 2 tháng một lần vào ngày thứ Bảy của tuần thứ 3, các khóa tu BQT tại vùng Little Saigon, quận Orange năm 2013 gồm các ngày sau: Feb. 23, April 20, May 25, July 13, Sept. 21, & Nov. 16, 2013

 Hoa Dâng Cúng Phật

Ðường về Tu Viện Hộ Pháp -->  3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – Tel.: 626-377-1103

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét