Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Tiến trình dân tộc hóa lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

The source: Tiến trình dân tộc hóa lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

Tiến Trình Dân Tộc Hóa Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam - www.HoPhap.net

 
 
....... Nói tóm lại, chức năng của âm nhạc nhà chùa thật vô cùng quan trọng và đa dạng. Một mặt nó thể hiện sự cần thiết của âm nhạc trong tôn giáo trong việc sáng tạo và truyền đạt tư tưởng từ bi, giải thoát, ngợi ca cuộc sống loài người qua những làn điệu âm nhạc hỗ trợ bởi các nhạc cụ thuộc nhiều loại. Mặt khác, nó chứng tỏ mối tương quan trong chức năng địa phương giữa nhạc đạo và nhạc đời, xin nhắc lại, yếu tính cởi mở trong dòng Phật giáo Đại thừa đã là chất keo gắn liền dân tộc Việt với đạo Bụt từ hai nghìn năm qua. Không những thế, các nước Phật giáo Đại thừa đều đi theo một lối đi chung , đó là con đường "dân tộc hóa" tư tưởng đạo Bụt.

Tiếng đại hồng chung, tiếng mõ, tiếng chuông đã đi vào tiềm thức người Việt từ nghìn năm qua từ các thôn, xã đến thành thị là một biểu tượng âm nhạc dân tộc mà trong ấy tín ngưỡng Phật giáo bình dân đã thực sự ăn sâu vào đời sống chúng ta, nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Lang (1973), "như nước thấm vào lòng đất".

Nguyễn Thuyết Phong
(Viện Đại học Kent. Hoa Kỳ)


Tài liệu tham khảo:

1. Đại việt sử ký toàn thư. Tập 1
2. Lê Mạnh Thát. Lịch sử âm nhạc Việt Nam từ thời Hùng Vương đến thời Lý Nam Đế. Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
3. Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo sử luận I&II. Sài Gòn: Lá Bối, 1973
4. Nguyễn Thuyết Phong: "Chuyến nghiên cứu điền dã tại chùa Phụng Thánh, Hà Nội, ngày 12/11". Ghi âm, 2004.
5. "Religions of Vietnam" (with Terry E. Miller) in Mother Mountain Father Sea. CD No. 5. White Cliffs Media, toàn tập 6 CD, 2004.
6. "Music anh Movement in Vietnamese Buddhism" in the World of Music, Vol 2:57-71, 2002.
7. "Vietnam", trong đại tập The Garland Encyclopedia of World Music (Terry E. Miller and Sean Williams, Eds). v. 4: Southeast Asia. New York and London: Garland Publishing. pp. 444-517 (1988).
8. New perspectives on Vietnamese Music. New Haven: Yale Center for international and Area Studies, 1989.
9. La musique bouddhique au Vietnam: Une Etude comparative des traditions de l'Asie de l'Est. Luận án Tiến sĩ. Học viện Sorbonne, Paris, Cộng hòa Pháp, 1982

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét