Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Bình Tĩnh Với Những Bước Cần Làm Khi Có Tang Sự
Source link ----> Bình Tĩnh Với Những Bước Cần Làm Khi Có Tang Sự

Venerable Master Thich Tue Uy -- HoPhap.Net

Venerable Master Thích Tuệ Uy

----------------

BÌNH TĨNH VỚI NHỮNG BƯỚC CẦN LÀM KHI CÓ TANG SỰ

1. Liên Lạc Với Vị Sư Trưởng/Thầy Trụ Trì Chùa hay Tu Viện Gần Nhất

- Gọi điện thoại bạch báo ngay với quý Thầy/Sư cô về sự ra đi/hấp hối của người thân.

- Đồng thỉnh Ban Hộ Niệm tại Chùa/Tu Viện/Tinh Xá.

- Đồng thời, các thành viên của gia đình giữ thanh tịnh và vẫn tiếp tục thành tâm niệm Phật A-Di-Đà bên người chết/hấp hối cho đến khi vị Thầy đến làm lễ hộ niệm.

- Báo tin cho các thân nhân gần xa biết về người thân nhân quá cố

2. Liên Lạc Với Nhà Cảnh Sát

- Sau phần nghi lễ hộ niệm cần thiết của Tôn Giáo mới gọi 9-1-1 cho cơ quan cảnh sát đến để báo tử

- Nhân viên cảnh sát đến làm phận sự.

3. Liên Lạc Với Nhà Quàn

- Nhân viên Nhà Quàn đến di chuyển thi hài về Nhà Quàn

4. Liên Lạc Với Nghĩa Trang

- Xin một cuộc hẹn để bàn lo mọi thủ tục về nghĩa trang

A. Các Dịch Vụ Tại Nhà Quàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét