Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Cha Cười...

Happy Birthday to You!

Happy Birthday to You!

Happy Birthday to You! Chúc Mừng Sinh Nhật Sư bác Tâm Thọ !

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Cha Cười...

HAPPY BIRTHDAY TO YOU, FATHER!

Chúc Mừng Sinh Nhật Sư bác Sadi Tâm Thọ

TU VIỆN HỘ PHÁP

Mừng Chúc Thọ Sư Bác Được 79 Tuổi

Nam Mô Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức Phật

Tu Viện Hộ Pháp thành kính chúc mừng sinh nhật đến hết thảy Chư Tôn Đức Tăng Ni, và chư Phật tử có chung các ngày sinh nhật Hôm Nay.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh ra trong ngày hôm nay được mọi sự an vui trong ánh hào quang chư Phật.

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

========================================

May Buddha bless you and yours.

Cầu cho tất cả chúng sinh thường được an vui, được sự thành tựu phước trí và thọ mạng của Đức Thế Tôn.

=======================================

Birthday Cake for you today!

BIRTHDAY CAKE FOR YOU TODAY!

Thank you Đại Chúng cùng góp lời chúc lành chúc mừng đến qúy vị có ngày Sinh-Nhật hôm nay

======================================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

http://www.hophap.net/

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Phòng Tin Tức Đặc Biệt
Source: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=1&759=1796&59615=4
http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét