Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai đầu năm 2011 tại Tu Viện Hộ Pháp - Hoa Kỳ

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai đầu năm 2011 tại Tu Viện Hộ Pháp - Hoa Kỳ


Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Đại Chúng trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp hay E-therapy: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

 =======================

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Khóa Tu Bát Quan Trai Đặc Biệt Tại Tu Viện Hộ Pháp Đầu Năm 2011

Đại Chúng Liễu Tri -- E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét