Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Ho Phap Monastery New Calendar 2010 Events/Worship/Ceremonial Services

Khóa Lễ Trì Tụng Kinh Năm 2010Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
-------------------------------------------------------------------------------------
TU VIEN HO PHAP MONASTERY

Worship/Ceremonial Services
I.  Weekday Activities (Monday to Friday)
A. 5:30 AM – 6:30 AM: Chant and meditation
B. 7:00 PM – 7:30 PM: Food offering to forsake spirits (Cúng Thí Cô Hồn)
C. 7:30 AM – 9:30 PM: (Several of the Buddha Sutras will take rotation)
1. Recitation of different sutras depending on the lunar month
2. Learn to chant and to use the chanting instruments
3. Meditation & Practice reciting Amitabha Buddha’s name
II.  Weekends (Saturday and Sunday)
A. Saturday:
1. Same as A to C of the weekdays
2. A wonderful Tea Meditation Ceremony
B. Sunday: 1. Worshiping: 10:30 AM – 12:30 PM
* Dharma-talk: Listening and understanding the Buddha’s Teachings.
  Buddhist psychology, Buddhist counseling and therapy.
   Praying and offering foods to the Buddha and Bodhisattvas
2. Youth Activities:
a) 10:00 AM - 11:00 PM: Practicing Vietnamese language, social and cultural activities.
b) 12:15 PM – 1:00 PM: Lunch time
3. Volunteer hours: 2:00 - 6:00 PM (may be longer depending on tasks need to be completed.)
4. Worshiping: 7:30 PM – 9:30 PM
III. Monthly Activities (Based on the lunar calendar with actual dates of the Year)
A. Lunar New Year & Celebration of Happy-Lucky Buddha – Reciting the Medicine Buddha Sutra 49 days.
B. Ram Thuong Nguyen & Celebration of The 1st Full Moon Month  – Reciting the Medicine Buddha Sutra.
C. Ceremony Leaving Home Day of Sakyamuni Buddha – Reciting the Buddha Sutra.
D. Ceremony Nirvana of Sakyamuni Buddha – Reciting the Nirvana Sutra.
E. Ceremony of Quan-Am (Kuan Shi Yin) Bodhisattva  (Three times per year in different month, will be noticed) - Reciting the Lotus Sutra.
F. Celebration BUDDHA DAY (Sakyamuni Buddha’s Birthday) – Reciting the Lotus Sutra 30 days.
G. SANGHA NEW YEAR: Ullambana -- Filiality Celebration – Reciting the Ullambana Sutra 30 days.
H. Celebration of Medicine Master Buddha – Reciting the Medicine Buddha Sutra 7 days
I. Autumn Harvest Observation  – Reciting the Ksitigarbhapranidhana-Sutra
J. Celebration of Thanksgiving Vietnam (Ram Thang 10 Tạ Tam Bảo -- Hạ Nguyên): Reciting the Buddha Sutra 14 days.
K. Celebration of Amitabha Buddha’s Birthday: Merry Amitabha-Xmas & Happy New Year – Reciting the Amitabha Buddha Sutra 30 days.
L. Celebration Sakyamuni Buddha’s Enlightenment (Accomplished the Way)  – Reciting the Buddha Sutra 49 days

* Everyday from 7:30 PM – 9:30 PM at Ho Phap Monastery on earth
* Everyday Open 24/day & 7 days/week  on air E-Temple: http://www.hophap.net/
* Monthly Retreat Tu Bat Quan Trai Gioi 24 hours @ The 1st Sunday of Month.
* Three Days Retreat in Amitabha-Xmas Holidays Season Yearly.
=====================================
Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 70 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.
---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---
Missionary HeadquartersHo Phap Monastery
3048 Lashbrook Avenue
El Monte, Big Saigon
CA 91733, USA
Phone & Fax: 1(626) 453-0109
E-Temple: HoPhap.org -- E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét